info@domdaris.lv

Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai

Eiropas Sociālā fonda projekts

“Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

 

Projekta mērķis ir:

noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

ESF projekts

 

Biznesa projekts “Privātās pamatskolas DOMDARIS sniegto izglītības pakalpojumu klāsta paplašināšana un materiāltehniskā nodrošinājuma bāzes papildināšana”

 

Biznesa projekta mērķis

Pilnveidot fizisko mācību vidi, papildinot materiāltehnisko nodrošinājumu, kas dod iespēju skolēniem savā attīstības līmenī un tempā apgūt vecumposmam nepieciešamās zināšanas un prasmes neskatoties uz skolēna fizisko/garīgo attīstību un pieredzi, ja skolēns iekļaujas vispārējās izglītības programmas apguvē, kā arī paplašināt uzņēmuma pakalpojumu klāstu.

Biznesa projekta sociālais mērķis

Pilnveidot fizisko mācību vidi, papildinot materiāltehnisko nodrošinājumu, kas dod iespēju skolēniem savā attīstības līmenī un tempā apgūt vecumposmam nepieciešamās zināšanas un prasmes neskatoties uz skolēna fizisko/garīgo attīstību un pieredzi, ja skolēns iekļaujas vispārējās izglītības programmas apguvē, kā arī paplašināt uzņēmuma pakalpojumu klāstu.

Biznesa projekta sasniedzamais rezultāti

  1. 24 mēnešu laikā tiks nodrošinātas 22 nodarbības (vismaz 120 minūtes garas). Mācību gada laikā 1 reizi mēnesī (9 mēneši), kā arī viena nodarbība pirms un viena nodarbība pēc mācību gada, lai plānotu darbu un izvērtētu skolotāju iegūto zināšanu un prasmju ietekmi uz skolēnu izaugsmi.
  2. Tiks iegādāti 30 portatīvie datori ar nepieciešamo programmatūru un 20 planšetdatori, ko skolēni izmantos gan attālinātajā mācību darbā, gan klātienes mācību procesā.
  3. Tiek izveidots interešu izglītības centrs, kas piedāvā 20 radošas un eksaktas nodarbības nedēļā laika posmā no plkst.16.00 līdz plkst.18.00, katru dienu 4 dažādas nodarbības. Interešu izglītības pakalpojumu izmanto 200 bērni.

Ilgtermiņa materiālo un nemateriālo ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu un apmācību un konsultāciju granta summa ir EUR 158 982,68.