top of page

Skolas vērtības

Skolas darbība balstās uz trīs vērtībām - izaugsme, atbildība un kopiena.  

Šīs vērtības darbojas tad, kad starp mācību procesā iesaistītajām pusēm (skolotājs, skolēns un vecāki) notiek savstarpējā sadarbība, ko skolā DOMDARIS saprot kā savstarpēju sadarbību bērna attīstībai un mācīšanās vajadzībām atbilstošākās pieejas nodrošināšanai, draudzīgas un atbalstošas vides veidošanu, savstarpēju un cieņpilnu saziņu par skolēna sasniegumiem un izaicinājumiem, kā arī skolēnu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā. 

IZAUGSME skolēna darbībās

Skolēns ir pašpietiekams Spēj pastāvēt par savām interesēm un nesalīdzina sevi ar citiem, spēj atrast sev nodarbes brīvajā laikā, citu komentāri par mācību darbu, izskatu vai interesēm skolēnu maz satrauc, jo skolēns apzinās savu vērtību un unikalitāti. 

 

Spēj kontrolēt savas emocijas
Spēj raksturot vārdiem, kā jūtas un kāpēc tā jūtas, meklē un zina savus mehānismus, kā rīkoties (nomierināties), kad ir dusmīgs, vīlies, apvainojies, utt. Nedara pāri sev un citiem brīžos, kad ir dusmīgs. Spēj ieraudzīt, kad kādam ir nepieciešama palīdzība, kā arī spēj priecāties par saviem un skolasbiedru panākumiem. 

 

Vada savu mācīšanos

Prot izvirzīt sev mērķi. Izmanto trīs soļus – padomā pats, jautā klasesbiedram un jautā skolotājam. Spēj izsecināt, kad un kāda palīdzība nepieciešama, kā arī lūdz palīdzību/atbalstu skolotājam. Skolas DOMDARIS absolvents  pats spēj sevi motivēt apgūt jaunas lietas, plāno savu mācīšanos, vada to un novērtē savus sasniegumus, lai to uzlabotu. 

 

Ir mērķtiecīgs

Pats izvirza sev mērķus, prot saplānot soļus, kas palīdz sasniegt mērķi, prot novērtēt, vai mērķis ir sasniegts, kas palīdzēja un kas traucēja mērķa sasniegšanai. 

 

Kļūdās un mācās no kļūdām

Skolēns saprot, ka kļūdīšanās ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa. Skolēns prot noteikt, kādi apstākļi un faktori noveda pie kļūdīšanās, un izdara secinājumus, kas ļauj iegūto kļūdīšanās pieredzi izmantot turpmāk. 

 

Risina problēmas

Skolēns pats mēģina izmantot sev zināmos rīkus. Zina, kur vērsties pēc palīdzības, un vēršas pēc palīdzības, seko līdzi saviem mācību sasniegumiem. 

 

Izrāda iniciatīvu

Skolēns uzņemas atbildību, piedāvā palīdzību, apmeklē supermācības pēc paša vēlmes, ierosina izpētīt kādu jautājumu par tēmu, utt. Skolēns ir ieinteresēts mācību procesā un seko tam līdzi. 

 

Apzinās mācīšanās vērtību

Skolēns apzinās, kāpēc mācās un kā apgūto var izmantot reālajā ikdienā. 

ATBILDĪBA skolēna darbībās

Atbildīgs pret sevi un citiem

Skolēns veic sev uzticētos pienākumus (kārtībnieki, pienākumi klases pasākumos, utt.) skolā. Rūpējas par savu un skolasbiedru, skolotāju drošību.  

 

Ir materiāli atbildīgs pret saviem, skolas un citu skolēnu resursiem

Skolēns saudzīgi izturas pret savu un citu īpašumu, neņem to bez atļaujas. 

 

Ir atbildīgs par savu mācīšanos

Skolēns iesaistās mācību stundas darbā, pilda uzdevumus un sasniedz izvirzīto mērķi atbilstoši savām spējām konkrētajā brīdī. Ja skolēns nav paspējis izpildīt kādu mācību uzdevumu, skolēns pēc savas iniciatīvas apmeklē supermācības un uzmeklē skolotāju, lai norunātu veidu, kā iesākto darbu pabeigt. 

 

Ir patstāvīgs skolas ikdienas procesos

Skolēns patstāvīgi spēj parūpēties par saviem mācību resursiem (penālis, sporta tērps, utt.), līdzi ir lasāmā grāmata/paņem jaunu skolas bibliotēkā, kad izlasīta iepriekšējā, rūpīgi izturas pret bibliotēkas lasītāja karti un skolēna e-karti, prot sakārtot savu darba vietu pirms un pēc mācību uzdevuma veikšanas, kā prot sakārtot savu vietu pie galda skolas restorānā. Prot izmantot stundu sarakstu, orientējas skolas telpās.  

 

Ievēro personīgo higiēnu

Pēc labierīcību apmeklējuma nomazgā rokas un satīra labierīcības, nomazgā rokas pirms ēšanas. Regulāri mazgājas un velk tīru apģērbu.  

 

Nav vienaldzīgs pret skolā notiekošo

Paceļ nokritušu papīru un iemet miskastē, palīdz kādam, kuram nepieciešama palīdzība, nokritušu mantu ieliek pazudušo mantu kastē, ja redz emocionālu vai fizisku vardarbību, iesaistās un/vai sauc palīgā pieaugušo. Prot sniegt pirmo palīdzību, kad tas nepieciešams. Ziņo par vardarbību skolotājiem. Iesaistās un izsaka viedokli, lai būšana skolā būtu patīkama visiem. 

 

Ievēro skolas noteikumus

Ievēro noteikumus un apzinās pozitīvās un negatīvās sekas par noteikumu ievērošanu/neievērošanu. 

 

Atbildīgi uzvedas ārpus skolas un sociālajos tīklos

Pārnes zināšanas un prasmes par cieņpilnu komunikāciju un atbildīgu uzvedību un rīcību no skolas vides uz to vidi, kurā skolēns ir ārpus skolas. Apzinās, ka katrā vidē ir savi noteikumi, par kuru ievērošanu vai neievērošanu tiek piemērotas sekas. 

KOPIENA
skolēna darbībās

Skolēns sadarbojas

Uzklausa un ņem vērā citu viedokli, sadarbojas ar vienaudžiem, skolasbiedriem un pieaugušajiem, pilnveido prasmi strādāt komandā. Gatavs sadarboties ar visiem skolasbiedriem, nešķirojot draugus un pārējos. 

 

Virzās uz vienu kopīgu mērķi

Ievēro un īsteno skolas vērtības, atbalsta citus ceļā uz veselīgu attīstību, veicina citu skolēnu iesaisti mācībās. 

 

Ir tolerants. Skolēns izprot un pieņem dažādību

Atšķirīgu pieredzi, mācību un darba tempus, zināšanu un prasmju atšķirības, viedokļu, dzīvesveida un uzskatu dažādību. 

 

Izjūt piederību klasei un skolai

Skolēns  apzinās, ka ir daļa no savas klases komandas un skolas lielās komandas, ar savu rīcību un viedokli demonstrē, ka lepojas ar saviem klasesbiedriem, skolasbiedriem un skolu kopumā. Labprāt nāk uz skolu un piedalās mācību procesā. Iesaistās skolas vides labiekārtošanā un mācību procesa uzlabošanā, iesniedzot savus ierosinājumus un palīdzot īstenot piedāvātās izmaiņas. Skolēns pārstāv skolu olimpiādēs un konkursos. 

 

Sasveicinās

Skolēns sasveicinās ar skolasbiedriem un skolotājiem, citu skolēnu vecākiem. Skolēns pirmais pasveicina pretimnācēju un atņem sveicienu, kad kāds cits pasveicina. Ievēro pieklājības normas. 

 

Veido un uztur pozitīvas un cieņpilnas attiecības ar citiem

Atbalsta un palīdz citiem arī bez prasīšanas, pamana, ka kādam nepieciešama palīdzība. 

bottom of page