info@domdaris.lv

Mācības

Mācību process

Skola “DOMDARIS” neīsteno vienu konkrētu mācīšanās pieeju, piemēram, Montesori vai Valdorfa pedagoģiju. Skolotāji pēta dažādas mācīšanās pieejas un izvēlas skolas “DOMDARIS” skolēniem piemērotāko un atbilstošāko no tām. 2017./2018.mācību gadā iesākām darbu pie pašvadītas mācīšanās sistēmas ieviešanas skolā. Tas nozīmē, ka mācību procesā mācām bērniem mācīties – izvirzīt sev mērķi; domāt pašiem; meklēt un sistematizēt informāciju; sastādīt savu darba plānu un to īstenot; prasīt, sniegt un uzklausīt atgriezenisko saiti; sekot savam progresam un vērtēt savas zināšanas un prasmes. Bērna panākumu mērīšanai mācību procesā visbūtiskākais ir bērna paša iepriekš sasniegtie rezultāti.

Mācību process skolā notiek katru sekundi un minūti, jo skolēni mācās veidot attiecības savā starpā un ar pieaugušajiem. Mērķtiecīgs darbs pie pozitīvu un uz sadarbību vērstu attiecību veidošanas ir viens no iemesliem, kāpēc skolēniem patīk nākt uz skolu un kāpēc viņi skolā jūtas labi.

Viena mācību diena skolā “DOMDARIS” izskatās šādi:

No plkst. 7.45 līdz plkst.9.00 skolēni ierodas skolā – kāds guļ, kāds lasa, kāds spēlējas kopā ar draugiem, kāds sarunājas.

No plkst. 8.30 līdz plkst.9.30 ir klases stunda, kura laikā skolēni 15 minūtes lasa savu izvēlētu grāmatu un 15 minūtes runā par aktuālajām lietām skolā vai stāsta par saviem brīvdienu piedzīvojumiem.

No plkst.9.15 līdz plkst.14.30 notiek mācību process, kurā mācību stundas tiek plānotas blokos jeb vienā mācību priekšmetā notiek divas stundas pēc kārtas. Šāda plānošana palīdz samazināt dažādu mācību priekšmetu skaitu dienā, paplašina skolotāja iespējas radošākiem un laikietiplīgākiem uzdevumiem, kā arī samazina stresu un steigu skolēnam.

Mācību dienas laikā skolēniem ir iespēja paēst 3 maltītes – brokastis, pusdienas un launagu. Esam pārliecināti, ka pilns vēders vairo prieku un interesi mācīties.

Pēc pusdienām skolēniem ir iespēja pavadīt laiku svaigā gaisā – tuvākajā parkā vai skolas pagalmā.

Laika posmā no plkst.15.00 līdz 15.40 notiek supermācības jeb konsultācijas, kuru ietvaros skolēni var pabeigt iesāktos darbus, apgūt zināšanas un trenēt prasmes, kuru apguvei pietrūcis laiks mācību stundā.

Mācību stundas notiek gan skolā, gan ārpus skolas, lai mācību process būtu pēc iespējas tuvāks reālai ikdienas dzīvei, tādējādi ļaujot skolēniem pieredzēt un nostiprināt zināšanas un prasmes, ko nav iespējams apgūt skolas solā.

Skolēniem nav mācību grāmatu un darba burtnīcu, jo skolotāji gatavo mācību materiālus skolēniem, tāpēc skolēna skolas somā ir penālis ar nepieciešamajiem rakstāmpiederumiem; ūdens pudele slāpju remdēšanai jebkurā brīdī; maiņas apavi; sporta tērps telpām un āra apstākļiem, kā arī lasāmā grāmata. (Te prasītos attēls ar skolas somu un saturu)

Sadarbība ar skolēnu vecākiem

Viens no jautājumiem, kuru uzdod vecāki, kad viņi interesējas par bērna iespējām mācīties skolā “DOMDARIS”, ir vecāku iesaiste skolas ikdienā un mācību procesā. Vecākiem ir būtiski saprast, ko no viņiem sagaida skola un kā vecāki paši var iesaistīties, piedāvājot profesionālu palīdzību un reaģējot uz skolas ikdienas un ilgtermiņa vajadzībām.

Vecāki ikdienā sazinās ar skolu un skolotājiem, lai:
1. noskaidrotu bērna sasniegumus un izaicinājumus mācību procesā;
2. uzzinātu, kā bērnam veicas attiecību veidošanā ar citiem bērniem;
3. informētu skolotājus par bērnam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem;
4. piedāvātu profesionālu palīdzību un sadarbotos skolas attīstības jautājumos vai citos skolai un tās darbībai būtiskos jautājumos.

Ikdienā skolas, skolotāju un vecāku saziņa notiek neklātienē (e-klases pastā, pa tālruni un e-pastā) un klātienē (vecāku sapulces, vecāku sarunas, vecāku darba grupu tikšanās un individuālas tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un audzinātājiem).