info@domdaris.lv

Sociālā uzņēmējdarbība

SIA DOMDARIS ir Privātās pamatskola DOMDARIS īpašnieks. Privātajā pamatskolā DOMDARIS strādā 33 darbinieki, no kuriem 30 ir skolotāji, kuri ikdienā māca 209 skolēnus un 26 pirmsskolas bērnus. 6 gadu pieredze palīdzējusi nonākt pie secinājuma, ka izglītības nozarē joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu, piemēram, kā vispārizglītojošā skolā integrēt skolēnu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām. Pieaugušais – skolotājs vai tehniskais darbinieks. Līdzšinējā pieredze un daudzi vecāki, kuri interesējas par bērnu ar īpašām vajadzībām iespējām mācīties skolā DOMDARIS, zvani un e-pasti liecina, ka vecākiem ir aktuāls jautājums, kurā skolā laist savu bērnu, kuram, piemēram, ir fiziskās attīstības traucējumi un nav garīgās attīstības traucējumu, vai tie ir vieglā formā, jo speciālās skolas sabiedrības stereotipos uzliek “zīmogu” uz visu skolēna mūžu. Latvijā nav daudz iespēju redzēt un novērot izglītības procesu, kuros bērni ar īpašām vajadzībām tiek integrēti vispārizglītojošā skolā. Ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Arī mēs esam konsultējušies ar speciālās izglītības skolotājiem un jomas ekspertiem, ka bērnus ar īpašām vajadzībām nevar integrēt klasē, kurā mācās skolēni bez mācīšanās traucējumiem vai grūtībām, ka labākais risinājums ir atsevišķa klase mācību iestādē, kurā mācību laikā bērni ar īpašām vajadzībām var mācīties nošķirti no citiem bērniem, bet brīvo laiku var pavadīt kopā ar citiem skolas bērniem, tādējādi gūstot nenovērtējamu pieredzi gan savstarpējā saziņā, gan saskarsmē ar skolēniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Mēs vēlamies pamazām un soli pa solim sākt darbu ar īpašajiem bērniem un viņu integrēšanu izglītojošos procesos kopā ar bērniem, kuriem nav fiziskās vai garīgās attīstības traucējumu.

 

Ir 2020.gada septembris, un skolā mācības uzsākuši vairāki skolēni, kuriem nepieciešams īpašs atbalsts, bet ne speciālā izglītības programma, jo jāatīsta sociālās prasmes un jāmācās būt kopā ar citiem, kā arī citiem jāmācās būt kopā ar tiem skolēniem, kuru uzvedība atšķiras no tās, ko skolēni sagaida no saviem vienaudžiem. Mēs esam gana drosmīgi, lai sarunā ar vecākiem pateiktu, kur sākas un kur beidzas mūsu iespēju robežas, lai palīdzētu skolēniem mācīties visiem kopā. Esam gatavi paši mācīties, lai saprastu, izprastu un pielāgotu mācību procesu tā, lai visiem skolēniem ir iespēja izbaudīt mācīšanās prieku. Esam gatavi dalīties savās veiksmēs un neveiksmēs, meklējot labāko ceļu, kā strādāt ar tiem skolēniem, kuriem ir nepieciešama lielāka skolotāja uzmanība. Ja sākotnēji mums bija pārliecība, ka jāveido atsevišķa klase skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, uzvedības īpatnības vai viegli garīgās attīstības traucējumi, tad šobrīd esam pārliecinājušies, ka mēs esam tā skola, kas var piedāvāt mācību procesu tiem skolēniem, kuriem ir noteikta diagnoze, bet šie bērni atrodas tādā kā “krēslas zonā”, jo traucējumi nav tik izteikti, lai skolēni mācītos speciālās programmas ietvaros, kā arī nav tik labi, lai šie skolēni iekļautos standarta mācību procesā. Ir nepieciešama cita pieeja un mācību materiāli. Mūsu pieredze liecina par to, ka veiksmīgas sadarbības starp skolēnu, skolotāju, skolēna vecāku un skolu rezultātā skolēns veiksmīgi integrējas klasē.

 

 

SIA „DOMDARIS”
Reģ.Nr. 40203159078
LV45ZZZ40203159078
Juridiskā adrese: Tapešu iela 19-19, Rīga, LV-1083
Faktiskā adrese: Brīvības iela 104 k-2, Rīga, LV-1001
Banka: “Swedbank” AS
Bankas kods, BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konta nr. LV77HABA0551045361554