info@domdaris.lv

Uzņemšana pirmsskolā

Bērnu reģistrēšanai pirmsskolas grupā vecākiem (aizbildņiem) nepieciešams:

  1. uzrādīt bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts personas kods;
  2. jāiesniedz parakstīts iesniegums par bērna uzņemšanu pirmsskolā:

lejupielādējiet iesniegumu

  1. aizpildiet to;
  2. nofotografējiet vai ieskenējiet;
  3. nosūtiet iesniegumu uz e-pasta adresi: pirmsskola@domdaris.lv)

!!! Bērniem, kuri apmeklē DOMDARIS pirmsskolu, ir nodrošināta vieta skolas DOMDARIS 1. klasē, ja bērna vecāki pieņem lēmumu, ka bērns skolas gaitas turpina skolā DOMDARIS.

Ja Jums rodas jautājumi par bērna uzņemšanu pirmsskolā, lūdzu, zvaniet pa tālruni 26227227 (Zanda).

Mācību maksa pirmsskolā Domdaris

Iestāšanās maksa – 400 EUR.*

Mācību maksa mēnesī = 380 EUR – valsts līdzfinansējums** – pašvaldības līdzfinansējums***.

Mācību maksa ir nemainīga. Tā netiek samazināta, ja bērns slimo. Mācību maksa tiek piemērota 12 mēnešus gadā.

Ēdināšana – 4.50 EUR dienā (brokastis, pusdienas un launags). Pirmsskolas grupai ēdināšanu nodrošina SIA “Amdaram”.

!!! Iestājoties pirmsskolā, pirmais maksājums ir 780 EUR (400 EUR iestāšanās maksa + 380 EUR depozīta maksājums, kas sedz pēdējā mēneša mācību maksu pirmsskolā DOMDARIS).

*Iestāšanās maksa tiek izmantota pirmsskolas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, papildināšanai un pirmsskolas telpu un rotaļu laukuma labiekārtošanai. Ja pēc pirmsskolas absolvēšanas bērns turpina mācības skolā DOMDARIS, iestāšanās maksa skolā atkārtoti nav jāmaksā.

**Valsts līdzfinansējums tiek piešķirts tikai 5 un 6 gadus veciem bērniem.

***Katra pašvaldība, kurā bērns ir deklarēts, piemēro atšķirīgu līdzfinansējuma apmēru dažādām bērnu vecuma grupām. Pašvaldības līdzfinansējuma apmēru var noskaidrot pašvaldības, kurā bērns ir deklarēts, izglītības nodaļā vai departamentā.