top of page

Sociālā uzņēmējdarbība

Biznesa projekts “Privātās pamatskolas DOMDARIS sniegto izglītības pakalpojumu klāsta paplašināšana un materiāltehniskā nodrošinājuma bāzes papildināšana”

Biznesa projekta mērķis

 

Pilnveidot fizisko mācību vidi, papildinot materiāltehnisko nodrošinājumu, kas dod iespēju skolēniem savā attīstības līmenī un tempā apgūt vecumposmam nepieciešamās zināšanas un prasmes neskatoties uz skolēna fizisko/garīgo attīstību un pieredzi, ja skolēns iekļaujas vispārējās izglītības programmas apguvē, kā arī paplašināt uzņēmuma pakalpojumu klāstu.

 

Biznesa projekta sociālais mērķis

 

Pilnveidot fizisko mācību vidi, papildinot materiāltehnisko nodrošinājumu, kas dod iespēju skolēniem savā attīstības līmenī un tempā apgūt vecumposmam nepieciešamās zināšanas un prasmes neskatoties uz skolēna fizisko/garīgo attīstību un pieredzi, ja skolēns iekļaujas vispārējās izglītības programmas apguvē, kā arī paplašināt uzņēmuma pakalpojumu klāstu.

 

Biznesa projekta sasniedzamais rezultāti

 

1.24 mēnešu laikā tika nodrošinātas skolotāju un skolas darbinieku apmācības un profesionālās kvalifikācijas celšana atbalsta nodrošināšanā skolēniem, kuriem nepieciešama iekļaujoša izglītība. Projekta ietvaros notika 24 nodarbības (vismaz 120 minūtes garas) skolas komandas profesionālās pilnveides veicināšanai. Mācību gada laikā 1 reizi mēnesī (9 mēneši), kā arī viena nodarbība pirms un viena nodarbība pēc mācību gada, lai plānotu darbu un izvērtētu skolotāju iegūto zināšanu un prasmju ietekmi uz skolēnu izaugsmi.

2.Tika iegādāti 62 portatīvie datori ar nepieciešamo programmatūru un 20 planšetdatori, ko skolēni izmantos gan attālinātajā mācību darbā, gan klātienes mācību procesā.

3. Tika izveidots interešu izglītības piedāvājums Privātās pamatskolas DOMDARIS skolēnime, kas piedāvā 20 radošas un eksaktas nodarbības nedēļā laika posmā no plkst.16.00 līdz plkst.18.00, katru dienu 4 dažādas nodarbības. Interešu izglītības pakalpojumu 2022./2023.m.g.izmantoja 224 bērni.

 

Ilgtermiņa materiālo un nemateriālo ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu un apmācību un konsultāciju izlietotā granta summa  EUR 154 698,20.

Eiropas sociālā fonda projekts
bottom of page